กิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมกัน ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเม่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัมนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก
แบบฟอร์มใบสมัคร การประกวดสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]