ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อ
ข้อมูล
วิธีดำเนินการเพื่อรองรับการประเมิน
ลิงค์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

– แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
ยกตัวอย่าง เช่นสำนัก กอง ศูนย์
  ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ของหน่วยงาน
– แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ  ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

O3

อำนาจหน้าที่

– แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
      (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
      (2) เป้าหมาย 

      (3) ตัวชี้วัด 

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

O5

ข้อมูลการติดต่อ

– แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  ที่อยู่หน่วยงาน / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขโทรสาร /  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจ  ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566

O8

Q&A

–  แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล  ต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ  เป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot

O9

Social Network

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Line 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แสดงนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

O11

แผนดำเนินงานประจำปี

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) โครงการหรือกิจกรรม 

       (2) งบประมาณที่ใช้ 

       (3) ระยะเวลาในการดำเนินการ 

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566

O12

รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี
รอบ ๖ เดือน

– แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ในข้อ O11

– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
       (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

       (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือไตรมาส หรือ 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือ กิจกรรม 

       (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

       (3) ปัญหา อุปสรรค 

       (4) ข้อเสนอแนะ 

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

การปฏิบัติงาน

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 

       (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 

       (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

– จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ

การให้บริการ

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

– แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) บริการหรือภารกิจใด  

       (2) กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร

– หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 

– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย 6 เดือน

ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566

O18

E–Service

– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจ ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมา มายังหน่วยงาน

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ      การจัดหาพัสดุรายเดือน

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ  คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา  หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

       (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

       (3) ปัญหา/อุปสรรค 

       (4) ข้อเสนอแนะ 

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

– เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O24

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23

– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

      (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  

      (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

      (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

      (3) การพัฒนาบุคลากร

      (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

      (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย  

       (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

       (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

       (3) การพัฒนาบุคลากร

       (4) ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

       (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน 

        (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 

        (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

        (4) ระยะเวลาดำเนินการ

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง  กับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทจริต และประพฤติมิชอบ

– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

        (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

        (3) จำนวนเรื่องเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือไตรมาส หรือราย 6 เดือน 

ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

– มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
อย่างน้อยประกอบด้วย

        (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

        (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

        (3) ผลจากการมีส่วนร่วม

        (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O31

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่
(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

– เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

– มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566

O32

การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

– แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

– เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O33

รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy

– แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

– เป็นรายงานรอบ ๖ เดือนของปี พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O34

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

          (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 

          (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O36

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาลชองหน่วยงาน  

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) โครงการ/กิจกรรม 

       (2) งบประมาณ 

       (3) ช่วงเวลาดำเนินการ 

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

O37

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ ๖ เดือน

– แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตตามข้อ O36

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

       (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

       (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 

      (1) ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม 

      (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

      (3) ปัญหา อุปสรรค 

      (4) ข้อเสนอแนะ 

– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

O39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

– แสดงข้อกำหนดจริยธรรม* (ถ้ามี) เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนเองของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือ

            คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

      (2) การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับ                    พฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

      (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่                    ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของ

            หน่วยงาน

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

 

O41

การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐ

– แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

– แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดงการวิเคราะห์ปลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๕

– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
             โดยเร่งด่วน

      (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผล                 การประเมินฯ

 – มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

      (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

      (2) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

      (3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ

            และการรายงานผล

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O42
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดง QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566