การกู้ยืมเงินทุน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

กองทุนผู้สูงอายุเปิดช่องทางการรับชำระเงินหนี้กู้ยืมฯ 2 ช่องหลักดังนี้

ช่องทางที่ 1

สามารถชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่ 7-eleven หรือทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย
เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้แล้วทุกที่ทั่วไทยตลอด 24 ชม.

ช่องทางที่ 2

ชำระผ่านระบบการชำระเงินออนไลน์ของธนาคาร
กรุงไทยผ่านช่องทางต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง

  • สาขาธนาคาร
  • เครื่อง ATM /ADM
  • Krungthai NEXT
  • Krungthai Corporate Online
  • Contact Center 02-111-1111
  • แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัย และแระเด็นช้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง
๑. บทความเรื่อง ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๒. บทความเรื่อง ขอรายงานการประชุม
๓. บทความเรื่อง สำนวนคดี
๔. บทความเรื่อง ขอสำนวนเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาของศาล
๕. บทความเรื่อง ไม่ได้ครอบครองหรือควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร
สามารถดูบทความย้อนหลังได้ที่ www.cic.go.th
ดาวโหลด บทความสรุปฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นิติกร ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นิติกร

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
และได้ดำเนินการรับสมัครในระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตามรายละเอียดดังนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ

เริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถยื่นเอกสารได้ 2 ช่องทาง
และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
✅ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://odf.dop.go.th/
✅ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สำนักงานพัฒนางานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

ด้วยจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566  

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร
ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ โดยเชฟมืออาชีพ CEO Masterchef

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 15 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– ผู้ที่มีความสนใจและมีใจรักด้านการประกอบอาหารหรืองานบริการ
– ช่วงอายุ 18-35 ปี
– อดทน ขยัน หมั่นเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

เอกสารการสมัครการอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมกัน ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเม่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัมนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก
แบบฟอร์มใบสมัคร การประกวดสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]