ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

โดยมีช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้


Share:ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับรองการดำเนินการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ขอเชิญชวนบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิชาการ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนเพื่อเข้าร่วมการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 สามารถสแกนเพื่อสมัคร


Share:การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Care Giver ร่วมกับ โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ในการจัดส่งผู้ฝึกงานเดินทางไปฝึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น โดยเป็นหลักสูตรบริบาลดูแลผู้สูงอายุ เน้นการฝึกฝนพัฒนาด้วยความรู้ภาษาญี่ปุ่นและงานบริบาลผู้สูงอายุ ด้านแนวความคิดการทำงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพโดยฝึกในสถานที่จริง (ประเทศญี่ปุ่น) โดย ATP ยินดีให้บริการสนับสนุน และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรี แม่เลี้ยงเดี่ียว ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถศึกษารายระเอียดได้ ดังนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) คลิก

หลักสูตรบริบาล ดูแลผู้สูงอายุ คลิก

การค้นหาข้อมูล คลิก

ใบสมัคร ATP หลักสูตรบริบาล KAIGO คลิก


Share:ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัดสระบุรี “ไข่ไก่” ประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัดสระบุรี “ไข่ไก่” เพื่อใช้เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ โดยเน้นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านกระบวนการผลิต เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป คลิก


Share:ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้มีกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เป็นผู้ทรงวุฒิ จำนวน ๙ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้วยสิทธิความหลากหลายเพศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๖ คน และผู้ทรงวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน ๓ คน

โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้


Share:ขอเชิญรับชม ภาพยนต์สื่อ Animation โครงการจ้างสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำภาพยนต์สื่อ Animation โครงการจ้างสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และพันธกิจเดียวกัน แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านรูปแบบภาพยนต์การ์ตูน Animation จำนวน 7 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว” 

ตอนที่ 2 เปราะบางคืออะไร

ตอนที่ 3 เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร

ตอนที่ 4 สมุดพกครอบครั

ตอนที่ 5 SANDBOX 5 มิติ

ตอนที่ 6 1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ตอนที่ 7 หัวใจแห่งความสุข


Share:แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เปิดให้บริการ ทั้ง Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อย

แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน”บัตรคนพิการ” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อรับสิทธิ สวัสดิการได้เสมือนบัตรประจำตัวคนพิการ


Share:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชม ผ้าไทย รางวัลรวมมูลค่า 150,000 บาท ตั้งแต่วันนีั – 30 กรกฎาคม 2565

การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชม ผ้าไทย ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 กรกฎาคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารอบ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ QR Code ดังรูปภาพนี้


Share:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชม ผ้าไทย ผ่านผลิตภัณฑ์ ๓ ประเภท

ขอเชิญชวนบุคลากร และผู้ที่สนใจทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและถาบันครอบครัว ได้ที่ www.dwf.go.th หรือ สามารถ scan ผ่าน QR Code ที่แนบมานี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial