กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ความเป็นมาของกองทุน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปรับปรุงแก้ไขตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ การให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitent tristique magna sit amet purus gravida.

Elementor compatible

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitent tristique magna sit amet purus gravida.

ติดต่อกองทุน

กลุ่มนโยบายและวิชากร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

โทร. 036-340779 ต่อ 2

เอกสารดาวน์โหลด

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial