คณะผู้บริหารกระทรวง พม.

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายอนันต์ ดนตรี
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
นายกิตติ อินทรกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง