คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน

–  การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

– การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป