ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับรองการดำเนินการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]