ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดให้มีกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่เป็นผู้ทรงวุฒิ จำนวน ๙ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนองค์กรสตรีและองค์กรที่ทำงานด้วยสิทธิความหลากหลายเพศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อยกว่า ๕ ปี จำนวน ๖ คน และผู้ทรงวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำนวน ๓ คน

โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้


Share: