ขอเชิญรับชม ภาพยนต์สื่อ Animation โครงการจ้างสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำภาพยนต์สื่อ Animation โครงการจ้างสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และพันธกิจเดียวกัน แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านรูปแบบภาพยนต์การ์ตูน Animation จำนวน 7 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว” 

ตอนที่ 2 เปราะบางคืออะไร

ตอนที่ 3 เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร

ตอนที่ 4 สมุดพกครอบครั

ตอนที่ 5 SANDBOX 5 มิติ

ตอนที่ 6 1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ตอนที่ 7 หัวใจแห่งความสุข


Share: