เปิดรับสมัครยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564

 เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบรางวัลสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ รวม 15 สาขา 57 รางวัล

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

             กรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงขอเชิญชวน เยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เสนอรายชื่อเพื่อคัดเลือก “ยุวสตรีดีเด่น” จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
                 (1) ภาคเหนือ
                 (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                 (3) ภาคกลาง
                 (4) ภาคใต้
                 (5) กรุงเทพมหานคร

             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
             เบอร์โทร : 0 0236 8695, 0 2306 8925

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]