ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]