สังคมแห่งความรักและการแบ่งปัน Loving and Sharing Society

“Love is Sharing” การแบ่งปันความรัก การมีความปรารถนาดี ที่อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุข เหมือนกับที่ตัวเองมีความสุข อยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ที่ตัวเองมีให้กับผู้อื่น หรืออยากจะช่วยให้ผู้อื่น พ้นจากความทุกข์ที่กำลังจะเผชิญ หรือเผชิญอยู่ การแบ่งปันความสุข ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการส่งต่อความรู้สึกดีๆ หรือให้สิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่การแบ่งปันความสุข ยังรวมไปถึงการอยากช่วยให้ผู้อื่น ออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ ฉะนั้นการแบ่งปันความสุข จึงเป็นทั้งการให้ และการช่วยในเวลาเดียวกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]