ประกาศ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]