ร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความท้าทายของสังคมหลังโควิด กับความมั่นคงของมนุษย์” ผ่านระบบ Youtube

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
ร่วมรับฟังการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ความท้าทายของสังคมหลังโควิดกับความมั่นคงของมนุย์” ผ่านระบบ Youtube จัดโดยกลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้กรอบแนวคิด ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสังคม การปรับปรุง พัฒนา ตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ในมิติต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความ้ทาทายของสังคม New Normal


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]