การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี สู่การขับเคลื่อนเป็นองค์กรการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชน รุ่นที่ 1

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยพัฒนาสระบุรีเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี กิจกรรมย่อย สระบุรีเมืองเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี สู่การขับเคลื่อนเป็นองค์กรการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่
20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชน และจิตอาสามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ และคนพิการ
ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนอย่างบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิพล ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายธนพล ศรีใส คณะกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ระดับชาติ) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโปรแกรมบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมนและการฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้ร่วมประชุมทั้งสิ้น รวม 40 คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี สู่การขับเคลื่อนเป็นองค์กรการจัดสวัสดิการสังคมของประชาชนนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสระบุรี (ก.บ.จ.) ซึ่งอนุมัติให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยพัฒนาสระบุรีเมืองแห่งความสุข
คนดี คุณภาพชีวิตดี  กิจกรรมย่อย สระบุรีเมืองเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส จำนวนทั้งสิ้น 356,350 บาท แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระบุรี 170,800 บาท โดยจัดแบ่งเป็น 3 รุ่นๆละ 40 คน รวม 120 คน และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพลังแห่งการให้ พลังใจ สู่พลังสังคม งบประมาณ 185,550 บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]