ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 1 ตรวจติดตามแผนงานโครงการตามแผนการตรวจพื้นที่จังหวัดสระบุรี

นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประยูร อินสกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี สำหรับประเด็นนโยบายที่ดำเนินติดตามคือประเด็นนโยบายในการดำเนินการในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ได้แก่ การเกษตรสร้างมูลค่า การพัฒนาชุมชนเมือง การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชน และการตรวจติดตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 และการตรวจติดตามราชการตามมาตรา 34 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

ทั้งนี้คณะผู้ตรวจราชการ ได้ให้คำแนะนำ พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานโครงการของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดเกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล และพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเกษตรสร้างมูลค่าที่ไร่สมเกียรติผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และติดตามดูงานการพัฒนาชุมชนเมือง ที่บ้านชุมชนเขาเขียวพัฒนา ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

 


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]