โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”

โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน” กิจกรรมสนับสนุนข้าวกล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนจัดตั้งครัวกลาง จากงบประมาณ CSR ของการเคหะแห่งชาติ สนับสนุนค่าอาหารกล่องละ 30 บาท ร่วมทั้งสิ้น 1,000 กล่อง โดยมีแผนการแจกจำนวน 5 ครั้งด้วยกัน

ครั้งที่ 1 ณ วัดชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 200 กล่อง
ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนประปาเทศบาลเมืองสระบุรี จ.สระบุรี จำนวน 200 กล่อง
ครั้งที่ 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี จำนวน 200 กล่อง
ครั้งที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 200 กล่อง
ครั้งที่ 5 ณ วัดเกาะเซิงหวาย ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน 200 กล่อง


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]