จังหวัดสระบุรีปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ

วันที่ 27 พ.ค.63 ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีสีเขียว ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ให้หน่วยงานราชการตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติและได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]