7 Inspiration ที่กลายเป็นหนังสั้น 7 เรื่อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมผลิตหนังสั้นจากเรื่องจริงของคนพิการ 7 Inspiration ที่กลายเป็นหนังสั้น 7 เรื่อง ซึ่งถ่ายทอดจากเรื่องจริง โดยนักแสดงผู้พิการ 7 คน ที่สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของความพยายาม ความตั้งใจ ที่จะก้าวข้ามความกลัวหลาย ๆ อย่างของคนพิการ


Share: