ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


Share: