พม.สระบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเด็กปฐมวัย เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือ กลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564


Share: