พมจ.สระบุรี บูรณาการหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ “กรณีบ้านถูกบังคับยึดที่ดิน ขายทอดตลาด”


Share: