ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑.สำเนาคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖oo/๒๕๖๔
๒.สำเนาคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๖o๑/๒๕๖๔

 

จังหวัดสระบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๓o/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ออกคำสั่ง ผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่สระบุรี และมอบหมายการดำเนินการของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่แนบมาดังนี้ ปรับมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


Share: