การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) ๒๕๖๕

ด้วยช่วงฤดูหนาวของทุกปี ประเทศจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในหลายพื้นทีี่โดยแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต และการรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควันส่งผลต่อการดำรงชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฏหมายในการควบคุม เพื่อเป็นการควบคุมการเผาทุกชนิดครอบคลุมตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฏหมายโดยเคร่งครัด รายละเอียดฉบับนี้


Share: