การประชุม Web Conference ร่วมกับ สสว 1-11 และ สนง.พมจ. 76 จังหวัด

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม Video Conference  ร่วมกับหน่วยงาน สสว. 1-11 และสนง.พมจ.ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบประเด็นแผนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใน ปีงบประมาณ 2564 และติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ กระทวงพม. โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานฯ


Share: