การประชุม Video Conference ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด


Share: