การประชุม Vedio Conference ศปก.พม. ครั้งที่ 56/2563 ร่วมกับ หน่วยงานระดับกรม สสว 1-11 และ สนง.พมจ. 76 จังหวัด

             วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม Video Conference ร่วมกับหน่วย งานระดับกรม สสว. 1-11 และสนง.พมจ.ทั่วประเทศ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธาน   ซึ่งมีสาระสำคัญและข้อสั่งการต่างๆ ดังนี้ 

             1) การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน 

             2) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

             3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทะศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

             4) การฝึกอาชีพของกลุ่มเป้าหมายในสังกัด พม.

             5) การประชาสัมพันธ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจ

             6) การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการจัดทำ Catalog องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

             7) การลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมเยียน พบปะ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ

             8) การขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (1300)

             9) ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2564 มีกำหนดการเปิดจัว 23 ธันวาคม 2563 และ

           10) การบันทึกข้อมูลการรับบริการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเวร็จก่อน 18 ธันวาคม 2563


Share: