คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อ
ข้อมูล
วิธีดำเนินการเพื่อรองรับการประเมิน
ลิงค์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

– แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์  ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด หรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ของหน่วยงาน

– แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการ  ติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน

O3

อำนาจหน้าที่

– แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๕

O5

ข้อมูลการติดต่อ

– แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  ที่อยู่หน่วยงาน / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขโทรสาร /  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / แผนที่ตั้งหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจ  ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

O8

Q&A

–  แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล  ต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ  เป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ   ถาม-ตอบ เป็นต้น

O9

Social Network

– แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของ หน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

– แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

O11

รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

– เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น  ข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือ ภารกิจใด  กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน (เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

O17

E–Service

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทาง  ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร  งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น (เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

O19

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  รอบ ๖ เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น (เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น  (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  (เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ   จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ  จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศ  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  (เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ        การจัดหาพัสดุรายเดือน

– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ  คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา  หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

– จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า  ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)  (เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๖ เดือน แรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ    การจัดหาพัสดุประจำปี

– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น (เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

– แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

– เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ผู้บริหารสูงสุด  ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

–  เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

– แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม  ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ   

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อยประกอบด้วย  

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เป็นต้น

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก   จะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการ คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้อง  กับแนว ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O31

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน

– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) (เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน   ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   (เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

– แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)

– ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

ในการดำเนินการในปี พ.ศ ๒๕๖๕

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

– เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส

– เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น (เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

– เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖ (เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตอย่างชัดเจน (เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้าน  คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น (เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   ตามข้อ O๓๙

– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  (เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือ  กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์  ตามเป้าหมาย เป็นต้น (ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน  ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น

– มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ  เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ  รายงานผล เป็นต้น

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ภายในหน่วยงาน

– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ภายในหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  (เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial