ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สำนักงานพัฒนางานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

ด้วยจังหวัดสระบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


สังคมแห่งความรักและการแบ่งปัน Loving and Sharing Society

“Love is Sharing” การแบ่งปันความรัก การมีความปรารถนาดี ที่อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุข เหมือนกับที่ตัวเองมีความสุข อยากแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ที่ตัวเองมีให้กับผู้อื่น หรืออยากจะช่วยให้ผู้อื่น พ้นจากความทุกข์ที่กำลังจะเผชิญ หรือเผชิญอยู่ การแบ่งปันความสุข ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการส่งต่อความรู้สึกดีๆ หรือให้สิ่งดีๆ แก่ผู้อื่น เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น แต่การแบ่งปันความสุข ยังรวมไปถึงการอยากช่วยให้ผู้อื่น ออกมาจากสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ ฉะนั้นการแบ่งปันความสุข จึงเป็นทั้งการให้ และการช่วยในเวลาเดียวกัน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภายใต้แนวคิด “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน”
เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 มีนาคม 2566  

ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร
ใบสมัครการประกวดคลิปวิดีโอ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ โดยเชฟมืออาชีพ CEO Masterchef

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 15 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– ผู้ที่มีความสนใจและมีใจรักด้านการประกอบอาหารหรืองานบริการ
– ช่วงอายุ 18-35 ปี
– อดทน ขยัน หมั่นเรียนรู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง

เอกสารการสมัครการอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมกัน ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 19 กุมภาพันธ์ 2566

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเม่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัมนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ทุกเพศ ทุกคน เท่ากัน All genders are equal” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก
แบบฟอร์มใบสมัคร การประกวดสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คลิก


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ปีใหม่ชีวิตใหม่..ชีวิตดีสร้างได้ด้วยมือเรา New Year New Me..Your Life is in Your Life is in Your Hand

Work-life Balance คือ แนวคิดเกี่ยวกับการปรับสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว เพื่อลดผลกระทบจากการทำงานหนักเกินไป ซึ่งมีประโยชน์สำหรับคนยุคใหม่ ทั้งที่ทำงานประจำและอาชีพอิสระ

วิธีการสร้าง Work-Life Balance


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

โดยมีช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ”ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T: สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อแสดงพลัง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทีม One Home พม.สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ”ภายใต้แนวคิด “R-E-S-P-E-C-T: สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” เพื่อแสดงพลัง “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อรับรองการดำเนินการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]