ข่าวประชาสัมพันธ์

การกู้ยืมเงินทุน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

กองทุนผู้สูงอายุเปิดช่องทางการรับชำระเงินหนี้กู้ยืมฯ 2 ช่องหลักดังนี้ ช่องทางที่ 1 สามารถชำระเงินผ่า ...

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป ...

ขอความร่วมมือปฏิบัติข้อกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)

๑. ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจ ...
Loading...