ข่าวประชาสัมพันธ์

การกู้ยืมเงินทุน สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

กองทุนผู้สูงอายุเปิดช่องทางการรับชำระเงินหนี้กู้ยืมฯ 2 ช่องหลักดังนี้ ช่องทางที่ 1 สามารถชำระเงินผ่า ...

คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่

คู่มือปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ (ฉบับภาษาไทย) Filming in ...

พม. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)

"แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม.โปร่งใส” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน ...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ

รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการฯ   ...

ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชน สำหรับผู้ประกอบการ ...