กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชม Metaverse Exhibition นิทรรศการเทิดพระเกียรติราชจักรีวงศ์ “ตามรอยพระยุคลบาททั่วหล้า สงเคราะห์ประชา สู่การประชา สู่การประชาอย่างยั่งยืน

๑. ดาวด์โหลดแอปพลิเคชั่น “Spatial”

๒.กดลิงค์รับชมได้เลย !! https://citly.me/UfgCr


Share:ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน อธิบดีกรมการส่งทางบกจึงออกประกาศรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถยื่นคำขอพร้อมทั้งเอกสารประกอบคำขอตามประกาศฯ ดังกล่าวได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565 ดังรายละเอียดที่แนบนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารลิงค์ด้านล่างนี้

ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


Share:“ สุดปัง !!! ครั้งแรกกับนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือนออนไลน์ “

เข้าชมงานรับ E-Passport Stamp ชมครบลุ้นรับ E-Voucher 250 บาท จำนวน 300 รางวัล จาก Lazada
เปิด Login 1-22 เมษายน 2565 ได้ที่ www.thaicivilserviceday.com และ www.วันข้าราชการพลเรือน.com

*จับรางวัล 25 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 27 เมษายน 2565 ส่งรางวัลผ่านอีเมลของผู้ได้รับรางวัล


Share:ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o

ด้วยสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o ในบทความ ๕ เรื่อง

๑. บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวชของผม

๒. บทความเรื่อง ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

๓. บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง

๔. บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน

๕. บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ


Share:การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) ๒๕๖๕

ด้วยช่วงฤดูหนาวของทุกปี ประเทศจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในหลายพื้นทีี่โดยแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ การเผาในที่โล่ง การคมนนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมการผลิต และการรวมตัวของก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควันส่งผลต่อการดำรงชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการทางกฏหมายในการควบคุม เพื่อเป็นการควบคุมการเผาทุกชนิดครอบคลุมตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบังคับใช้กฏหมายโดยเคร่งครัด รายละเอียดฉบับนี้


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันนี้(17 ม.ค.65) นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม โดยจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ได้ลงมือร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสี เก็บขยะ ล้างพื้นทำความสะอาด พื้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสามมรถนะ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมาณ ดังนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial