“เพื่อนครอบครัว:Family Line”

“เพื่อนครอบครัว:Family Line” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่
และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวที่จะขอรับคำปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และได้รับขอมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งมีบริการ ๒ ช่องทาง ได้ที่ www.เพื่อนครอบครัว.com Line Official Account:(@linefamily)


Share: