สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯร่วมกับจังหวัดสระบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้รับการสงเคราะห์ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตอำเภอหนองแค


Share: