“สถานการณ์ครอบครัวไทย ประจำปี ๒๕๖๓”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำสถานการณ์ครอบครัวไทย ปี ๒๕๖๓
ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม นักศึกษาวิชาการและประชาชนทั่วไป


Share: