ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2563 และพิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564


Share: