พม. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “พม. โปร่งใส” (ANTI-CORRUPTION)

"แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น “พม.โปร่งใส” หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำจังหวัดสระบุรี"

          วันนี้ (9 ธ.ค. 63) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด พม. โปร่งใส (ANTI-CORRUPTION) ที่บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวทางในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันของกระทรวง พม. เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี
          จังหวัดสระบุรี ทีม One Home สระบุรี น้ำโดย นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ประจำจังหวัดสระบุรี (ทีม One Home สระบุรี) นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด พม. โปร่งใส (ANTI-CORRUPTION) ณ ที่ตั้งหน่วยงานของตนเองในวันและเวลาดังกล่าวฯ


Share: