พมจ.สระบุรี ร่วมเวทีเสวนาการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีงบประมาณ 2564 ภาคกลาง


Share: