พมจ.สระบุรี ร่วมติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดสระบุรี


Share: