ประชุมพิจารณาออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559


Share: