ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันงาน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID-19

ผู้ใดสนใจเข้าร่วมการแข่งขันงาน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID-19 สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการเป็นทีม โดยมีสมาชิกทีมละ ๔ คน สามารถ คลิก!!
หรือ Scan QR Code ภายในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่เว็บไซต์ http://www.m-society.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์


Share: