ถอดบทเรียนอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ”อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ ดำเนินการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดีเด่น ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านพัฒนาสังคมของอาสาสมัคร สามารถดูวีดิทัศน์ตามด้านล่างนี้


Share: