ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดี… เริ่มที่เรา

นับตั้งแต่การเกิดการระบาดของเชื้อโควิค-19 (COVID-19) สังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการปรับเปลียนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ที่เรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ เป็นวิถีที่สร้างสุขอนามัยทั้งส่วนตัวและส่วนรวม วิถีได้เรียนรู้ว่าการมีภูมิคุ้มกันร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่จำเป็น และวิถีที่ได้พบว่าระบบการจัดการเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนอย่างมากต่อการปรับตัวของคนในสังคม ซึ่งการเรียนรู้และปรับตัวตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า หากทุกคนร่วมมือกันก็จะผ่านวิกฤตปัญหาไปได้ ดังนั้น วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายจิตใจ จะช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยจากโรคร้าย และมีชีวิตที่มีความสุขร่วมกัน จึงเป็นเสมือนการเริ่มต้นใหม่ของเราทุกคน ในการปรับตัวใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ให้เป็นนิสัยในบริบทต่าง ๆ ดังนี้


Share: