ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o

ด้วยสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o ในบทความ ๕ เรื่อง

๑. บทความเรื่อง สรุปผลจิตเวชของผม

๒. บทความเรื่อง ขอรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

๓. บทความเรื่อง ตำแหน่งอะไร ทำไมบำนาญเยอะจัง

๔. บทความเรื่อง บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของโรงเรียน

๕. บทความเรื่อง ใครขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ


Share: