ขอความร่วมมือปฏิบัติข้อกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙)

๑. ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ

๒. ในกรณีมรการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อ ๑. ในอินเทอร์เน็ต ให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายตรวจสอบเลขที่อยู่ไอพี (IP address) หากเป็นเลขที่อยู่ไอพีที่ตนเป็นผู้ให้บริการ ให้แจ้งรายละเอียดตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ให้สำนักงาน กสทช. ทราบ และให้ระงับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพีนั้นทันที รายละเอียดตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๒๙)


Share: