การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยภาครัฐตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ


Share: