การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”

One Home สระบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง”

          วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ที่ม One Home สระบุรี นำโดย นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร และคณะฯ ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนไร้ที่พึ่งจึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ให้เข้าถึงสิทธิ์ด้านทะเบียนราษฎร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัยคนไร้ที่พึ่ง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำงานให้คนไร้ที่พึ่งได้เข้าพึงสิทธิตามกฏหมาย

          กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.การบรรยายกระบวนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระบวนการออกบะตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ไร้สถานะทางทะเบียน และการบูรณาการการทำงาน ในการช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในกระบวนการระดับจังหวัด 2.การสัมมนาเรื่อง บทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในสังกัดกะรทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสัคงมและความมั่นคงของมนุษย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในการช่วยเหลือคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมทั้งสิ้น กว่า 200 คน


Share: