การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการส่วนร่วมกับสังคมในรูปแบบ CSR

ระหว่างเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคมและภาคธุรกิจ  จิตอาสา  ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยพัฒนาเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี กิจกรรมย่อย สระบุรีเมืองเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส

          วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสวนรินเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นางสาวนำ้ค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการส่วนร่วมกับสังคมในรูปแบบ  CSR  ระหว่างเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคมและภาคธุรกิจ จิตอาสา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม โครงการย่อยพัฒนาเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี กิจกรรมย่อย สระบุรีเมืองเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส

          ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้รับการสนับสนุน งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 ให้จัดโครงการย่อยพัฒนาเมืองสระบุรีเมืองแห่งความสุข คนดี คุณภาพชีวิตดี กิจกรรมย่อยสระบุรีเมืองเอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส เป็นเงินจำนวน 356,350 บาทเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรภาคประชาชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน อพม. และเครือข่ายองค์กร มูลนิธิจิตอาสา ที่ดำเนินงานด้านสังคมต่าง ๆ จำนวน 100 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงแบ่งการประชุมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน ระยะเวลาประชุมรุ่นละ 1 วันโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรีและคณะ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบสังคมของภาคธุรกิจ…เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลต่างๆ ระดับประเทศมาแล้ว 


Share: