การจัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ได้จัดทำคู่มือการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามพระราชกำหนด โดยส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการสัมผัส การรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


Share: